Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...Lazao ny hevitrao

Lazao ny hevitrao

 

Tetik'asa Ranon'Ala : ny rano, ny fidiovana, ny fanadiovana

1. Fiarovana ny loharano

1.1 Fiarovana ny fahatezan'ny ala

Ala

Ritra ny rano raha simba na mihena ny ala.
Tondraka ny renirano raha mivarina ao anatiny ny fasika sy ny nofon-tany. Tsy ara-pahasalamana ny rano anaty vovo sy ambany tany raha miala ny fakan-javamaniry mitana ny zavatra mandoto.
Noho izany dia tsy maintsy :
 • arovana ny ala sy ny zava-manana aina ao aminy
 • Fadiana ny mandoro ny ala, ny manao doro-tanety sy tavy
 • Fadiana ny mitrandraka tsy ara-dalàna na manao gaboraraka ny ala sy ny zava-manana aina ao aminy.

1.2 Fomba fiarovana ny loharano

fiarovana ny loharano

Mba hahatsara sy hampitombo ny vokatry ny fambolena, arovy ny nofon-tany tsy ho kaohan'ny riaka.
Noho izany dia :

 • Raha any amin'ny faritra natokana hambolena dia ampiasao ireto teknikam-pambolena ireto :
 • Ny Voly rakotra
 • Ny Fifampandiasam-boly
 • Ny Fampiarahana karazam-boly ohatra ny katsaka sy ny tsaramaso
 • Ny Voly vary maro anaka
 • Ny Fambolena an-tanantohatra
 • Ny Fampiasana zezika natoraly na biolojika fa tsy simika
 • Ny Fampiasana ny Ady Gasy
 • Ny Fampiasana fanafody natoraly fa tsy simika
 • Any amin'ny faritra misy ala, araho ny dina mifehyny ala

1.3 Fitantanana ny loharano sy ny tahirin-drano

Ny làlana na saha ivarinan'ny riaka tsara tantana dia antoky ny faharetan'ny tahirin-drano koa

 • Manangàna na midìra amin'ny fikambanana nahazo famindram-pitantanana nylàlana na saha ivarinan'ny riaka
 • Tanteraho ny drafi-panajariana sy fitantanana
 • Vakio ny bokin'andraikitra ary fantaro ny zò sy ny andraikitry ny Fikambanana, ny Kaominina ary ny Fanjakàna
 • Araho maso sy ampiaro ny dina mifehy ny làlana na saha ivarinan'ny riaka
 • Manaova fiofanana momba ny fahaizana mitantana azy ireo

2. Fifandraisan'ny rano sy ny aretim-pivalanana

2.1 Antony mahatonga ny aretim-pivalanana

Ireto avy ny antony mahatonga ny aretim-pivalanana :
 • tànana tsy voasasa amin'ny savony
 • lalitra mipetaka amin'ny sakafo
 • fisotroana rano tsy voadio • fampiasàna na fisasàna amin'ny rano tsy voadio na tsy azo antoka
 • firobohanana filonana ao anaty rano misy otrikaretina
 • fitaovana maloto nikarakaràna sakafo
 • fampiasàna na fisotroana tsy nahyrano avy nangerezana na avy namanizan'ny olona

2.2 Voka-dratsin'ny aretim-pivalanana

 • Mahafaty ny aretim-pivalanana tsy voatsabo ara-dalàna, indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona
 • Tsy ampy rano sy mihen-danja ary miha-marefo ny zaza mivalana
 • Lany vola sy fotoana amin'ny fitsaboana ny Ray aman-dreny
 • Tsy afaka miasa sy sahiran-tsaina izy
 • Tapaka koa ny fianaran'ny mpianatra

2.3 Ny tokony atao raha tratry ny aretim-pivalanana

 • Aza aparitakaeny rehetra eny ny fivalanana fa mamonje kabonemanara-penitra
 • Misotroa ‘1 sy 8' na SRO matetika izay natao tamin'ny rano fisotro madio
 • Manatòna haingana ny tobim-pahasalamana

2.4 Fisorohana ny aretim-pivalanana

 • Fadio ny mivalana any anaty rano fa mampiasà kabone manara-penitra
 • Aza sasàna eny amin'ny rano fampiasan'ny olon-drehetra ny lamba misy diky mba tsy iparitahan'ny aretina. Sasao amin'ny koveta ary ario any anaty kabone ilay rano maloto
 • Arovy ny rano tsy halotokatahirizo anaty fitaovana madiosy misarona, ary aza atsabaka ao anatiny ny zinga na fitaovana hafa
 • Tandremo! Ny rano hita madiotoy ny renirano dia mety misy otrikaretinaka tsy azo sotroina
 • Any amin'ny paompy sy vovo manara-penitra no ahazoana rano fisotro madio sy azo antoka
 • Rano voadio ihany sotroina sy ampiasaina

3. Momba ny rano fisotro madio

3.1 Fomba ahazoana rano fisotro madio

Fomba ahazoana rano fisotro madio

 

 • Raha rano avy amin'ny paompy manara-penitra dia azo antoka ka azo sotroina satria efa voadio ary tsy misy otrikaretina
 • Raha rano avy amin'ny Vovo manara-penitradia ampangotrahy izy na asio Sûr'eau eraky ny sarony ho an'ny rano 1 seau, afangaroy amin'ny sotro be, sarony tsara ary avelao hipetraka mandritry ny antsasakadiny
 • Raha mbola tsy misy ny paompy sy vovo manara-penitra dia tatavano amin'ny fitaovana manokana toy ny filtre Tulipe ny rano

3.2 Tombotsoan'ny paompy sy ny vovo manara-penitra

Tombotsoan'ny paompy sy ny vovo manara-penitra
 • Voaaro amin'ny riaka mitondra loto sy ny rano miandrona ny vovo manara-penitra
 • Misy sisiny avoavo, lavaka misarona sy tokotany vita amin'ny simenitra ary mifefy ny vovo manara-penitra
 • Mora ahazoana ranony paompy sy vovo manara-penitra

3.3 Tombotsoa azo avy amin'ny rano fisotro madio

Misotroa sy mampiasà rano madio mba:

 • hisorohana ny aretim-pivalanana
 • hahasalama ny ankizy ka hanamaivana ny fahasahiranan'ny Ray aman-dReny, hamela azy hanohy ny asany ary tsy handaniany vola amin'ny fitsaboana
 • hiantoka ny tsy fahatapahan'ny fianaran'ny ankizy

4. Fifandraisan'ny Fanadiovana sy ny fahasalamana

4.1 Ny tokony anaovana ny rano maloto

Ario any anaty tatatra na lavaka voatokana ny rano maloto avy nampiasaina mba tsy hanangona biby toy ny lalitra, moka, vitsika, voalavo,sns...

Mitondra aretina ho an'ny olona ao an-trano izany sady mitarika fofona maimbo manimba ny fahasalamana koa.

Manamboara ladosy lavitry ny vovo fatsakàna mba tsy handoto ny rano fisotro

4.2 Ny tokony anaovana ny fako

 • Angony ny fako ary avadiho ho zezika na mampiasà lava-pako misy sarony
 • Manangona biby toy ny lalitra, vitsika, voalavo, sns... ny fako. Mitondra aretina ho an'ny olona ao an-trano izany toy ny aretim-pivalanana na ny pesta

4.3 Ny momba ny kabone manara-penitra

Ny momba ny kabone manara-penitra
 • Aorina mihoatra ny 30 metatra miala ny toerana fatsakàna ny kabone manara-penitra
 • Misy varavarana, tafo, rindrina nefa ahafahan'ny rivotra mifamezivezy izy. Azo sasàna ny kabone,misy seau sy kifafa hanadiovana azy ao ary misy sarony ny lavaka ao anatiny. Misy savony hanasàna tanana eo ivelany
 • Tsy miparitaka ny diky sy ny aretina azo avy aminy. Tsy miparitaka ihany koa ny fofona avy ao an-kabone
 • Tsy tafiditra ao an-trano ny lalitra mitondra aretina avy any

5. Fifandraisan'ny fidiovana sy ny fahasalamana

5.1 fahadiovan'ny sakafo

Ahazoana sakafo madio sy ara-pahasalamana dia
 • Sasao amin'ny savony ny tanana alohan' ny hikarakarana na hihinana azy na koa rehefa hamahanasy hampinono zaza • Sasao amin'ny rano azo antoka ny hena, ny anana, ny legioma, ny voankazo sns... alohan'ny hikarakarana sy hihinanana azy
 • Sarony ny sakafo mba tsy ho tratry ny lalitra nany vovoka
 • Diovy amin'ny rano sy savony koa ny fitaovana hanamboarana azy

5.2 fahadiovan'ny tontolo manodidina

 • Esory ny lobolobo ary totofy tany ny rano miandrona manodidina ny trano mba tsy hisian'ny lalitra sy ny parasy ary ny moka
 • Ario anaty tatatra na lavaka voatokana hoamin'izany ny rano maloto avy nampiasaina
 • Amboleo voninkazo na anana eo an-tokotany mba tsy hanidina any an-trano ny vovoka sy ho fahafinaretan'ny saina

5.3 fahadiovan'ny vatana sy ny fitafiana

 • Sasao amin'ny savony ny tanana isaky ny avy any an-kabone na avy namafa zaza nanao maloto
 • Mandrò matetika amin'ny savony hampadio ny vatanao hisorohana ny aretina
 • ary manaova lamba sy akanjo voasasa tamin'ny rano azo antoka sy savony avy eo

5.4 fahadiovana ao an-tokantrano

 • Diovy matetika ny trano hisorohana ny aretina toy ny kohaka, gripa, sery ary ny pesta
 • Aza atao ao anaty efitra fatoriana ny biby fiompy fa tsy mahasalama
 • Ataovy azon'ny masoandro sy ny rivotra madio ny trano fonenana
 • Mampilamina ny saina sy mahatamana ny trano madio

6- Kaody SMS Ranon'Ala

1.    Fiarôvaña lôharano

Fiarôvaña ny fahadiñesan'ny atiala ?

loh 1

Fiarôvaña ny lôharano ?

loh 2

Fiarôvaña ny nofon-tany ?

loh 3

Fitantanaña ny lôharano sy ny tahirin-drano?

loh 4

2.    Fifandraisan'ny rano sy ny aretim-bôtraka

Mahatonga azy?

bot 1

Voka-dratsiny?

bot 2

Tôkony hanoñy?

bot 3

Fitandremaña azy ?

bot 4

3.     Mikasiky ny rano manjary inomiñy

Fomba azahoaña azy ?

mad 1

Tombotsoan'ny paompy sy ny barikamañara-penitry ?

mad 2

Tombotsoa azo avy amin'ny rano manjary inomiñy ?

mad 3

4.    Fifandraisan'ny Fanadiovana sy ny fahasalamaña

Ny tokony atao amin'ny rano maloto ?

mal 1

Ny tokony atao amin'ny fako (ahitry) ?

mal 2

Ny mikasiky ny kabonemañara-penitry ?

mal 3

5.    Fifandraisan'ny fidiovana sy ny fahasalamaña

Fahadiovan'ny sakafo ?

fah 1

Fahadiovan'ny mañodidiñy ?

fah 2

Fahadiovan'ny vataña sy ny lamba?

fah 3

Fahadiovaña añaty tôkantraño ?

fah 4