Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...Lazao ny hevitrao

Lazao ny hevitrao

 

MADAGASIKARA: Toeran-javaboahary tsy roa aman-tany

Madagasikara, izay nosy lehibe indrindra faha-efatra eran-tany noho izy mirefy 592 000 km², 400 km miala ny sisintanin'i Afrika ary voafaritry ny Ranomasina Indiana avy ao atsinana ary ny Helidranon'i Mozambika avy ao andrefana, dia manana endrika hafakely isan-karazany amin'ny lafiny maro, indrindra mikasika ireo zavaboahary misy ao aminy.

Noho ireo karazan-javamaniry sy karazam-biby maro tsy hita raha tsy ao ihany, kanefa dia mbola miaina eny amin'ny toeram-ponenany voajanahary samihafa ihany, dia voasokajy ho isan'ireo firenena 10 manintona indrindra eran-tany i Madagasikara raha ny harena ara-boajanahary no resahana.

Hatrizay, dia mirakitra harena be tsy mba fahita any an-toeran-kafa ireo zava-manan'aina an-tanety sy an-dranomasina ao aminy, kanefa ankehitrio dia efa manomboka ho foana, sy ho lany tamingana izany.

Mihoatra ny 500 ireo karazan-javatra atahorana ho lany tamingana

Karazany  Zava-maniry Biby Mampinono Vorona Biby mandady Biby afa-miaina an-tanety sy anaty rano Trondro
Isany  12000  160  283  26  238  165
Atahorana ho lany tamingana  280  45  35  20  55  73
Tahan-tsy fahitana azy any an-kafa  96%  88%  51%  90%  99%  96%
(Nalaina avy amin'ny : Redlist IUCN)

Ireo tarehi-marika ireo dia maneho ny fisian'ny loza mananontanona ny tontolon-javaboahary izay mampiavaka io Nosy Lehibe io.