Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...Lazao ny hevitrao

Lazao ny hevitrao

 

Sampana findramam-bola madinika

1. Inona ny sampan-draharaha findramam-bola madinika ?

 • Amin'ny sampan-draharaha findramam-bola madinika dia :
  • Azonao atao ny mindram-bola ampivelarana ny tetikasanao sy ampitombo ny fidiram-bolanao


  • Azonao atao ny mametraka am-pitokisana ny tahirim-bolanao
 • Sampan-drahaha ara-dalàna sy ara-panjakana ny fampindramam-bola madinika ka tsara antoka ny volanao.
 • Mipariaka manerana an'I Madagasikara ny sampana findramam-bola madinika ary hita matetika any ambanivohitra.

2. Inona ny antony indramam-bola amin’ny  sampana findramam-bola madinika ?

Inona ny atao hoe mitrosa ? 

 • Ratsy ny mitrosa, satria mindram-bola ampiasaina amin'ny zavatra tsy mampidi-bola, toy ny rendrarendra, ny fandaniana ao an-tokantrano.
 • Miteraka fahantrana ny fitrosana.

Inona ny trosa mampanan-karena?

 • Tsy mitrosa ny mindram-bola ho an'ny asa mampidi-bola, satria ny tombony avy amin'ny vola nindramina ihany no entina hamerenana azy.
 • Tsy mihena noho izay ny fananana fa vao miha mitombo arakaraky ny tombony azo avy amin'ny fahaizana mampiasa io loharanom-bola io.

Nahoana no mindram-bola ?

 • Ny vola no mampidi-bola, arakaraky ny habetsahan'ny vola miasa no habetsahan'ny tombony azo,
 • Na dia ahazoana tombony be aza ny asa dia tsy maintsy ampy ny vola entina mampiodina azy,
 • Mila mitombo ny orin'asa mba tsy ho faty, mila havaozina ny fitaovana, ampitomboina sy atsaraina ny vokatra, atsaraina ny fomba fivarotana, tadiavina sy ampitomboina ny lalam-barotra, mila ampitomboina ny vola enti-miodina. Raha tsy ampy ny eo am-pela-tanana dia ny findramam-bola no manampy hanatanterahana izany.
 • Ilaina ny mindram-bola mba tsy ho resin'ny hafa


 • Na miha betsaka toy ny inona aza ny tombony azo amin'ny fampiasam-bola dia ho very maina ny vola rehefa tsy hay ny mitantana azy.
  Ahafahanao mianatra ny fitantanana ara-bola ny tokan-trano, tsindrio eto
 • Afaka mampitombo ny vola indramina ianao arakaraky ny fihitatry ny tetikasanao sy ny fahafahanao mamerim-bola.
 • Afaka mindrana vola kelikely ianao ary ara-drariny ny zanabola aloanao
 • Afaka mindrana ianao na kelikely aza ny fidirambolanao eo am-piaingana


3. Inona avy no ilaina alohan’ny hindramam-bola ?

 • Mila mahafantatra ny filàna ara-bola (atao inona ny vola indramina ary ohatrinona no indramina).
 • Mila mahay mikajy ny vola miditra sy ny vola mivoaka miaraka amin'ilay findram-bola mba ahafantarana raha ho tafaverina na tsia ny vola.
 • Mila mahay mikajy izany ahafantarana ny tombony azo avy amin'ny findramam-bola.
 • Mila azo antoka ny tetikasa ary matianina ny mpindrana amin'ny asa ataony (tsy asa fanandramana, misy lalam-barotra azo antoka,...).
  • Ohatra : Mindrana 300 000 Ar ianao hividianana omby. Raha ampanofainao 40 000 Ar isam-bolana ny ombinao mandritry ny 12 volana dia mampiditra 480 000 Ar izay. Hitanao anatin'izay fa sady ho voaverinao ny vola nindramina sy ny zanabola, no mbola misy tombony koa ho anao. Ohatra io fa mety manana tetikasa ahombiazana hafa ianao.

 • Mila manana entana atao antoka ianao ka raha sanatria tsy mahatafaverina ny vola ianao dia azon'ny mpampindrana alaina ny entanao. Azo atao antoka ny taratasy fananan-tany, sarety, fanaka, televiziona, sns.
 • Afaka manampy anao tsara ny olona ao amin'ny sampana findramam-bola madinika amin'ny fanaovana dosie.

Raha te-hanana ohatra amin'ny taratasy ilaina amin'ny findramam-bola ianao dia tsindrio eto.

4. Inona avy ny fepetra amin’ny findramam-bola?

 • Samihafa araka ny sampana findramam-bola ny fepetra : ny habetsahan'ny vola azo indramina, ny fe-potoana hamerenana azy, ny zanabola, ny antoka, ny dosie, sns..
 • Ny zanabola dia eo anelanelan'ny 2 ka hatramin'ny 4 % isam-bolana arakaraky ny :
  • Karazana findramam-bola ataonao
  • Ny sampan-draharaha alehanao
 • Anontanio tsara ireto rehefa mihaona amin'ny mpiasa ao amin'ilay sampan-draharaha ianao : ny taratasy ilaina sy ny saran'ny dosie, ny tahan'ny zanabola, ny antoka, ny faharetan'ny famerenam-bola. Raha azo atao dia ampitahao ny tolotra omen'ny sampana findramam-bola samihafa dia fidio izay mety aminao.5. Nahoana no apetraka amin’ireny sampana findramam-bola madinika ireny ny tahiry ?

 • Mba hanangonana vola hiatrehana ny filàna isan-karazany eo amin'ny fiainana (fahaterahana, fampianaran-janaka, fanambadiana, fahafatesana).
 • Mba hanangonana vola entina manatsara farim-piainana na hanatanterahana ny tanjona manokana (fanitarana ny asa, fividianana fitaovana, trano).
 • Mba hametrahana lova ho an'ny taranaka.
 • Mampitombo hatrany ny tahiry hananana.
 • Milamina ny sainao satria voaaro tsara kokoa amin'ny halatra na hain-trano mety miseho any an-tanana ny vola


 • Azonao alaina amin'ny fotoana izay tianao ny volanao.
 • Miteraka zanany ny vola izay napetrakao tany.
 • Mora kokoa aminao indraindray ny mindram-bola any amin'ny sampana findramam-bola madinika rehefa manana tahiry efa mipetraka any ianao.
 • Ny sampana findramam-bola madinika dia miandry ny vola mba tsy ho verivery foana.

6. Ny sampana findramam-bola madinika amin’ny toerana misy anao

Faritra Alaotra Mangoro, Amoron'i Mania, Analamanga

Faritra Analanjirofo, Androy, Anosy

Faritra Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Atsinanana

Faritra Betsiboka, Boeny, Bongolava

Faritra Diana, Haute Mahatsiatra, Ihorombe

Faritra Itasy, Melaky, Menabe

Faritra Sava, Sofia

Faritra Vakinankaratra, Vatovavy Fitovinany