Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...Lazao ny hevitrao

Lazao ny hevitrao

 

Fiompiana tantely

1. Antony hiompiana ny tantely

Loharanom-bola ho an'izay miompy azy satria ahazahoana vokatra maro :

 • Ranon-tantely
 • Savoka

Loharanon-tsakafo mitondra :

 • hery fanorenana izay hahafahana mitombo sy manome fahafaham-po ny vatana amin'izay tadiaviny,
 • hery fiasàna izay manome hery ny vatana hahafahany mihetsika sy miasa.

Fanafody fampiasa amin'ny aretina isan-karazany :

 • Ody kohaka
 • Ody vavony
 • Ody mangana
 • Ody may
 • Raha misy mivonto

Fampiasa amin'ny hoditava mba hahamandimandina azy.

2. Toerana tsara iompiana tantely

 • Toerana talaky masoandro
 • Tsy be rivotra toa ny toerana vava rivotra, na ireo tratry ny rivo-doza
 • Toerana milamina
 • Toerana betsaka hazo sy voninkazo firemben'ny tantely sakafo
 • Tsy misy setroka lava (lavitry ny doro-tanety, tavy, ...)

3. Ireo karazana tantely anaty tohotra (trano tantely) sy ny anjara asan’ny tsirairay

Ao anaty tohotra tsara rindra iray dia ahitana karazan-tantely toy izao :

tohotra tsara rindra

3.1. Renintantely

 • Renintantely no lohan'ny andian-tantely
 • Tsy afaka miaina samirery izy
 • Maty ny renintantely raha lasa ny andian-tantely izay mikarakara azy
 • Ny fisian'ny renintantely no miantoka ny rindran-daminin'ny andian-tantely amin'ny fiainany andavanandro
 • Ny tantely tsirairay dia manana ny anjara asany voafaritra tsara
 • Izy irery ihany no manatody

3.2. Tantely mpiasa

 • Ny tantely mpiasa dia tantely vavy tsy manatody izay manana ny asa sahaniny avy mandritry ny andro iainany :
 • Miaro ny zana-tantely sy ny renintantely tsy hisy hanimba, izay no mahatonga azy hanindrona
 • Manana taova manokana ahafahany mamokatra:
 • savoka,
 • maminy avy amin'ny vovom-boninkazo;
 • sakafo natokana ho an'ny renintantely (Gelée royale),
 • dinty natao hiarovana amin'ny fidiran'ny fahavalo ao anaty tohatra sy hanamafisana ny tranony (Propolis).
 • Vovom-bony no sakafony
 • Volana vitsivitsy no fotoana iainany
 • Mahatratra hatrany amin'ny 95%-n'ny tantely anaty tohotra iray ny isan'ny tantely mpiasa. Mety mahatratra 70 000 ny isan'ny tantely mpiasa ao anaty tohotra iray. Ny tantely mpiasa 10 000 ho an'ny andian-tantely matanjaka iray dia mety milanja 1 kilao.
tantely

3.3. Ny lahintantely

Ny lahintantely dia mora fantatra noho izy sady lehibe no be maso. Hatreo amin'ny 5%-n'ny isan'ny mponina anaty tohotra izy ireo, izany hoe vitsy.

 • Manaraka ny renintantely no hany asany, mandritry ny hafanana anaty tohotra
 • Tsy manindrona
 • Velona mandritra ny volana vitsivitsy
 • Mivelona amin'ny mamin-tantely
 • Tsy manana andian-tantely raikitra fa mitety ny andian-tantely mandritry ny vanim-potoana mahabetsaka ny mamin-tantely ao anaty tohotra. Voasakana izy mandritry ny mosary.

4. Akany fonenan’ny andian-tantely

Anaty lavaka voajanahary no fonenan'ny andian-tantely toa

 • ny lava-bato,
 • ny vata-kazo loaka aty,
 • ambony hazo,
 • sns...

4.1. Fiompiana tantely nohatsaraina

 • Rehefa hiompy tantely dia tokony hamboarina hitovitovy amin'ireo akany voajanahary ireo ny fonenany hahamora ny fiompiana azy,
 • Tokony hisy papin-tantely mirazotra vita amin'ny savoka ary mirafitra mitsangana.
Fiompiana tantely nohatsaraina

4.2. Tohotra nohatsaraina style Langstroth

5. Fomba fametrahana ny tohotra

 • Apetraka amin'ny toerana malomaloka ny tohotra
 • Atao mira zotra ary mielanelana hahazahoana mivezivezy
 • Tsy atao talaky rivotra
 • Tsy azo ovaina ny fitodiky ny tohotra mba tsy hahavery ny tantely mpiremby
 • Apetraka ambony talatalana ny tohotra ary arovana amin'ny trano kely misy tafo raty na bozaka hiadiana amin'ny hafanana na ny orana be loatra hahatamana ny andian-tantely, toy izao hita amin'ny sary manaraka izao :

Tohotra ambony talatalanaTohatra voaaro amin'ny tafo raty


5.1. Famandrihana andian-tantely

 • Osorana ‘attire essaim' (vita amin'ny savoka sy menaka manitra azo avy amin'ny Térébenthine sy Veromanitra) izay azo vidiana eny amin'ny toerana fivarotana fanafodim-biby ny tohotra
 • Apetraka amin'ny toerana falehan'ny tantely
 • Rehefa tafiditra ny andian-tantely dia afindra amin'ny toeram-piompiana tantely voahomana mialoha ny tohotra.

5.2. Famandrihana renintantely

 • Roahina amin'ny setroka hiala ao amin'ny tohotra ny tantely mpiasa sy ny lahintantely
 • Alaina ao anaty tohotra natoraly misy azy ny renintantely
 • Atao ao anaty fandrika voahomana mialoha (case à reine)
 • Afatotra anaty tohotra efa misy papiny sy fofona veromanitra ary savoka iny fandrika efa misy ny renintantely iny mba hisarihana ny andiantantely
 • Roa andro aorian'ny fahatongavan'ny andiantantely farafahakeliny dia vahana ny renintantely ary esorina ny fandrika.