Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...Lazao ny hevitrao

Alakamisy, 4 novambra 2009 RANDRIAMIARINTSOA Tsimba
Thousands of acre has been lost every year in Madagascar because of bushfire. We have to think seriously of the problem because the environment in our in country is in danger.
Alarobia, 10 novambra 2009 Felicien Paul
Misy tantsaha tsotra sasany manana fahavononana mba te hamboly hazo (tsy iombonana akory: tsy communautaire fa individuelle) fa mba te hampiasa ny taniny hamboleny hazo. Tsara ny eritreriny saingy tsy hitany hoe iza no tokony hatoniny?

Lazao ny hevitrao

 

Fambolen-kazo

1. Inona no atao hoe fambolen-kazo ?

Hetsika entina hambolena hazo amin'ny toerana izay tsy misy ala na any amin'ny ala efa simba mba hananganana azy indray.

2. Inona no antony hambolena hazo ?

Ilaina tokoa ny mamboly hazo ho fiarovana ny tontolo iainana sy ho fanatsarana ny fari-piainana satria :

 • Ahazoana hazo ampiasaina ho kitay sy saribao, hanamboarana trano sy hanaovana fanaka ;
 • Tsy maharaka ny hazo ilain'ny mponina andavan'andro ;
 • Mampidi-bola ho an'ny mpitrandraka sy mpivarotra azy izy ;
 • Miaro ny nofon-tany tsy ho kaohan'ny riaka ;
 • Mamerina ny tsiron'ny tany ;
 • Manakana ny loharano tsy ho ritra ;
 • Manadio ny rivotra iainana ;
 • Manampy amin'ny fiadiana amin'ny fikorontanan'ny toetr'andro ;
 • Mitombo ny isan'ny hazo varotana any ivelany ; 

3. Iza no afaka manampy ?

Fanampiana Ara-teknika

 • GTZ (manolotra teknisianina mampianatra momba ny famokarana sy fikolokoloana zana-kazo ary ny fambolen-kazo)
Bureau PGME/Antsiranana :  032 05 667 67
Bureau PGME/Mahajanga  :  032 07 294 44
Bureau PGME/Toliara        :  94 411 89 / 032 05 425 30
 • WWF (manolotra teknisianina « pépiniériste » mamokatra zana-kazo)
Bureau WWF/Antananarivo 
Antsakaviro Antananarivo
Tél : 22 348 85 / 22 304 20
E-mail : wwfrep@moov.mg
 • SNGF (mamokatra sy mivarotra ambioka ary zana-kazo)
Bureau SNGF
BP 5091 Ambatobe Antananarivo
Tél : 22 412 30 / 22 402 85 / 24 382 03
E-mail : silonagf@moov.mg
 • DREEFT (manome toro-hevitra ara-teknika)

    Région  email 
  1 Atsimo andrefana dreeft.aand@meeft.go.mg
  2 Atsimo Atsinanana dreeft.aats@meeft.go.mg
  3 Amoron'i Mania dreft.aim@meeft.go.mg
  4 Alaotra Mangoro dreeft.alm@meeft.go.mg
  5 Analamanga dreeft.anlg@meeft.go.mg
  6 Androy dreeft.andr@meeft.go.mg
  7 Analanjirofo dreeft.anlj@meeft.go.mg
  8 Anosy dreeft.ans@meeft.go.mg
  9 Atsinanana dreeft.ats@meeft.go.mg
  10 Boeny dreeft.boe@meeft.go.mg
  11 Bongolava dreeft.bong@meeft.go.mg
  12 Betsiboka dreeft.bts@meeft.go.mg
  13 Diana dreeft.diana@meeft.go.mg
  14 Haute Matsiatra dreeft.hm@meeft.go.mg
  15 Ihorombe dreeft.ih@meeft.go.mg
  16 Itasy dreeft.its@meeft.go.mg
  17 Menabe dreeft.mnb@meeft.go.mg
  18 Melaky dreeft.mlk@meeft.go.mg
  19 Sava dreeft.sava@meeft.go.mg
  20 Sofia dreeft.sofia@meeft.go.mg
  21 Vakinakaratra dreeft.vak@meeft.go.mg
  22 Vatovavy Fitovinany dreeft.v7v@meeft.go.mg


 

 • CI (manome toro-hevitra amin'ny famatsiam-bola)
 • TANY MEVA (manolotra tekinisianina mampianatra momba ny famokarana sy fikolokoloana zana-kazo ary fambolen-kazo)
Bureau Tana
Lot IAI 1 bis, Ambatobe, Antananarivo 103
Tél : 22 403 99
E-mail: contact@tanymeva.org.mg
Siteweb: www.tanymeva.org.mg
Bureau Toliara
Bureau de GEF-SGP Toliara, rue Leda Albert, en face de Lycée Botokeky batiment à étage près C accumul, Tulear 601
Tél : 0331157985
E-mail : h.rakotoarison@tanymeva.org.mg

Fanampiana Ara-pitaovana

 • GTZ (ambioka, borety, larozoara, fanafody famonoana bibikely, plastika fametrahana zana-kazo, trakitera)
 • WWF (ambioka, borety, larozoara, fanafody famonoana bibikely, plastika fametrahana zana-kazo, trakitera)
 • SNGF (ambioka)

Fanampiana Ara-bola

 • Tany Meva (famatsiana Fikambanan'ny Tantsaha)
 • Conservation International (famatsiana ny tantsaha amin'ny famerenana ny ala)
 • SNGF (famatsiana ny Kaominina)

4. Inona avy ny adidin’ny tompon’andraikitra eo an-toerana ?

Ny Kaominina sy ny Fokontany

 • manentana ny Fokonolona ;
 • manelanelana ny Fokonolona mpamboly amin'ny mpiara-miombon'antoka rehetra ;
 • miantoka ny fandrindrana ny fahavitan'ny asa miaraka amin'ny mpamboly hazo ;
 • manelanelana raha misy olana momba ny fananan-tany na ny fiaraha-monina.

Ny Mpamboly hazo

 • mifidy ny toerana asiana ny tanin-janakazo miaraka amin'ny tekinisianina
 • mametraka ny tanin-janakazo
 • mamokatra sy mikarakara ny zana-kazo miaraka amin'ny tekinisianina
 • manatanteraka ny fambolen-kazo
 • miantoka sy manatanteraka ny fikolokoloana ny hazo voavoly.

5. Inona avy no teknikan’ny fambolen-kazo ?

Fanomanana isan-karazany

 • Fantarina ny haben'ny tany ambolena hazo;
 • Fantarina sy safidiana ny karazan-kazo sy ny masomboly hovolena;
 • Omanina ny fanafody famonoana biby kely iarovana ny voly;
 • Fantarina ny fitaovana ilaina (angady, larozoara, "sachet" plastika...);
 • Fantenana ny masomboly tsara (maina, madio, tsy misy simba);
 • Tehirizina amin'ny toerana maina, madio, tsy azon'ny biby ny masomboly.

Fanomanana ny tanin-janakazo

 • Safidiana ny toerana asiana ny tanin-janakazo
  • Azon'ny hazavana tsara
  • Akaiky rano madio
  • Toerana marina tsy dia misolampy loatra
  • Tsy tratran'ny rivotra be loatra

 • Ajariana ny toerana voafidy  • Diovina ny toerana  • Atao mitovy tantana ny haavon'ny tany
  • Fefena ny toerana
  • Amboarina ny taninketsa (plate-bande)  • Amboarina ny fitaovana manome alokaloka: haavony: 80-100 sm; sakany: 1,4 metatra  • Amboarina ny toerana itahirizana zezika sy ny akora hafa mety ilaina  Marihana fa ny haben'ny tanin-janakazo dia miankina amin'ny isan'ny zana-kazo tiana hovokarina 

 • Fanamboarana ny tanin-janakazo (pépinière)
  • Refin’ny taninketsa (plate-bande):
   • halavany: 6-10 metatra
   • Sakany: 1 metatra
  • Refin’ny alokaloka:
   • Haavon’ny alokaloka: 80 sm - 1 metatra
   • Elanelan'ny taninketsa roa: 50-80 sm (mba hahafahan'ny borety mandalo)
  • Mitodika Atsinanana-Andrefana
  • Arovana amin’ny biriky na bolongan-tany ny sisin'ny taninketsan-janakazo

Famokarana zana-kazo

Marihana fa misy voan-karazan-kazo azo afafy avy hatrany ao anaty "sachet" plastika feno tany

Asiana fanafody bibikely (raha ilaina)

Fambolena ny zanakazo


Fikolokoloana ny hazo voavoly :

 • Fanalàna ny ahi-dratsy
 • Fanosohana (fanoloana ny zana-kazo maty)
 • Fametrahana ny aro afo 

6. Inona avy no karazan-kazo tsara ambolena ?

Karazan-kazo  Fampiasana  Toerana mety
ambolena azy 
Ditimena  Abrahamia sericea Fanamboarana fanaka
Fanamboarana trano
Toamasina 
Roy, kasia  Acacia auriculiformis Tohan-drivotra (brise-vent)
Kitay
Fanamboarana trano
Akora fanamboarana taratasy 
Toliara 
Roy, kasia  Acacia mangium  Tohan-drivotra (brise-vent)
Fiarovana ny nofon-tany
Saribao
Akora fanamboarana taratasy
Fanamboarana fanaka
Fanamboarana trano 
Toamasina 
Pink cedar  Acrocarpus fraxinifolius  Fanamboarana fanaka
Fiarovana ny nofon-tany 
Toamasina
Majunga  
Sambalahy  Albizia gummifera  Saribao sy kitay
Fanamboarana fanaka
Fanamboarana trano
Sakafom-biby
Fanaovana alokaloka
Fanafody (tazo)
Fiarovana ny nofon-tany 
 Antananarivo
Bonara  Albizzia lebbeck  Fanamboarana fanaka
Fiarovana ny nofon-tany 
Toliara
Fantsilotra  Alluaudia procera  Fanamboarana fanaka  Toalagnaro
Betioky Sud 
Neem  Azadirachta indica  Fanamboarana fanaka, andrin-jiro (‘poteau')
Saribao sy kitay
Tohan-drivotra (brise-vent)
Fanafody
Famonoana bibi-kely 
Toliara
Sohihy  Brenadia salicina  Fanamboarana fanaka
Lakana sy vata-paty
Kitay
Fanafody 
Antananarivo
Toamasina
Majunga
Antsiranana
Toliara 
Vory  Broussonetia greveana  Fanamboarana fanaka
Lakana 
Toliara
Honko  Brugeria gymnorhiza  Saribao sy kitay
Fanamboarana fanaka, andrin-jiro (‘poteau')
Voa fihinana 
Toliara
Ramy  Canarium madagascariensis  Fanamboarana fanaka
Lakana 
 
Filao  Casurina equisetifolia  Kitay
Fiarovana ny nofon-tany 
Betioky Sud 
Katrafay  Cedrelopsis grevei  Fanamboarana fanaka
Fanafody
Menaka manitra 
Toliara
Arofy  Commiphora guillaumini  Fanamboarana fanaka
Fanafody 
 
Tratramborondreo  Colubrina decipiens  Fanamboarana fanaka
Akora fanamboarana savony 
Toalagnaro 
Sarongaza  Colvillea racemosa  Fanamboarana fanaka  Toalagnaro 
Molanga  Croton mongue  Fanamboarana fanaka   
Voamboana, manary  Dalbergia baronii  Fanamboarana fanaka  Antananarivo
Toamasina  
Hazovola   Dalbergia monticola  Fanamboarana fanaka   
Volobe mavo  Dendrocalamus giganteus  Fanamboarana trano
Akora fanamboarana taratasy
Sakafo (ny atiny) 
Antananarivo
Toamasina  
Kininina   Eucalyptus camaldulensis  Fanamboarana trano
Fanamboarana fanaka
Saribao sy kitay 
Antananarivo
Toamasina
Majunga
Toliara 
Kininina  Eucalyptus maculata  Fanamboarana fanaka
Saribao sy kitay
Antananarivo
Toamasina
Majunga 
Kininimanitra   Eucalyptus citriodora  Fanaovana dite
Menaka manitra
Antananarivo
Fianarantsoa
Antsiranana
Toamasina
Grevillea  Grevillea robusta  Fanamboarana fanaka
Akora fanamboarana taratasy
Alokaloka
Saribao sy kitay
Haingo-tanana
Majunga
Antsiranana 
Harongana   Harungana madagascariensis  Fanafody Antananarivo
Toamasina
Majunga
Antsiranana
Toliara
Toalagnaro
Betioky Sud
Hazolamanga  Hazomalania voyroni  Fanamboarana fanaka
Fanamboarana vata-paty
Toliara 
Mandrorofy   Hymenaea verrucosa  Fanamboarana fanaka sy trano Antananarivo
Toamasina
Hintsy  Intsia bijuga  Fanamboarana fanaka Antananarivo
Toamasina 
Hazomena   Khaya madagascariensis  Fanamboarana fanaka Antananarivo
Handy  Neobequea mahafaliensis  Fanamboarana fanaka Toalagnaro  
Varongy   Ocotea cymosa  Fanamboarana fanaka
Fanamboarana trano
Toamasina
Antavaratra  Potomeia obovata  Fanamboarana fanaka Toamasina 
Kotofihy   Prunus africana  Fanamboarana fanaka
Fanamboarana trano
Tohan-drivotra (brise-vent)
Fanafody
Toamasina
Kily, voamadilo, madirokarana  Tamarindus indica  Saribao sy kitay
Fanamboarana fanaka
Voa fihinana
Toliara
Toalagnaro  
Teck   Tectonia grandis  Fanamboarana fanaka
Fanamboarana trano
Toliara
Mantaly  Terminalia mantaly  Fanamboarana fanaka Majunga 
Voapaka   Uapaca thouarsii  Fanamboarana fanaka Antananarivo
Ravintsara  Cinnamomum camphora  Menaka manitra Madagasikara  
Hetatra  Podocarpus madagascariensis Fanamboarana trano
Haingo-tanana
Antananarivo
Tapia  Uapaca bojerii  Voankazo fihinana
Fiompiana landy dia
Arivonimamo, Ambositra, Antsirabe, Toliara