Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...Lazao ny hevitrao

Lazao ny hevitrao

 

Rano

Ny fisian'ny rano dia midika FIAINANA. Mety ritra anefa ny loharano raha tsy arovana mafy ny tontolo iainana.

1. Ny rano

Inona no maha-sarobidy ny rano?

Ny rano dia FIVELOMANA ho an'ny tantsaha satria raha tsy misy ny rano dia tsy afaka ny hamboly sy hiompy mihitsy izy ireo.


Avy aiza ny rano?

Ny rano dia avy amin'ny rotsakorana. 

2. Ny rotsakorana

Ahoana no fomba hiforonan'ny rotsakorana ?

Ny fisian'ny ala no mahatonga ny rahona matevina izay manome ny ranonorana.


Inona no mahatonga ny rotsakorana tsy hisy ?

Tsy misy ny orana noho ny fahasimban'ny tontolo iainana vokatry ny fandringanana sy fanapotehana ny ala ary ny fanaovana doro-tanety.


3. Ny loharano

Ahoana no fomba hiforonan'ny loharano?

Ny rano entin'ny rotsakorana dia midina any anaty nofo-tany noho ny fisian'ny ny ala eny amin'ny faritra avo. Dia iny rano iny no lasa loharano eny amin'ny faritra iva.


Inona no mahatonga ny loharano ho ritra?

Ritra ny loharano noho ny fandringanana ny ala eny amin'ny faritra avo noho ny tevy ala sy ny doro tanety. Noho izany dia tsy mitsika any ambanin'ny tany intsony ny rano azo avy amin'ny rotsakorana fa lasa riaka avy hatrany ary dia mivarina avy hatrany any an-drenirano.

Ahoana no fomba hiarovana ny loharano?

 • Kendrena mba tsy ho tapitra ringana daholo ny ala na ho main'ny afo avokoa ny tanety manodidina ny faritra ambolena sy iainana.
 • Tsy mandoro tanety.
 • Ny tanimboly eny an-tanety dia amboarina ho toy ny zana-tohatra mifanaraka ary tokony hamboly hazo foana eny amin'ny faritra avo mba hitsika any anaty tany avy hatrany ny ranonorana.
 • Volena zava-maniry hatrany ny tanety mba tsy hisian'ny riaka be loatra sy hiarovana ary hanatsaràna ny nofon-tany.
 • Apetraka ny faritr'ala harovana na 'Aires protégées' eny amin'ny faritra avo.
 • Amporisihana ny fambolen-kazo manara-penitra eny an-tanety
 • Amporisihana ny fandraisana andraikitry ny vondron'olona eny ifotony miaraka amin'ny sampan-draharaham-panjakana voakasik'izany eny an-toerana, amin'ny fanaraha-maso sy fampiarana ny didy aman-dalàna velona mikasika ny fanapahana tsy ara-drariny ny ala sy ny fandoroana tanety tsy misy fanomezan-dàlana ara-dalàna.

4. Ny atsanga

Inona no atao hoe 'atsanga' ?

Fotaka matevina entin'ny riaka izay manototra ny tanimbary rehefa avy ny orana.


Inona no voka-dratsin'ny atsanga?

Kaohan'ny riaka ilay nofon-tany tsara eny an-tanety hany ka tsy ahazoana vokatra mahafa-po intsony ny voly an-tanety avy eo.
Simba ny voka-bary satria tototra ao ambany fotaka ilay vary efa kely sisa dia hatoy.

Ahoana no hiarovana ny tanimbary amin'ny atsanga?

Atao izay mahabetsaka ny rano entin'ny rotsakorana mitsofoka any anaty tany, eny amin'ny faritra avo, mba tsy ho lasa riaka be fotsiny. Noho izany dia arovana sy ampitomboina amin'ny alàlan'ny fambolen-kazo manara-penitra ny ala manodidina ny toeram-pambolena.

5. Ny tondra-drano

Inona no mahatonga ny tondra-drano?

 • Be loatra ny rotsakorana noho ny fiovaovan'ny toetr'andro ateraky ny fahasimban'ny tontolo iainana.
 • Mihakely ny sakan'ny renirano noho ny fihitaran'ny toeram-pambolena eny amoron'ireny renirano ireny.
 • Mihakely ny rano azo avy amin'ny rotsakorana lasa any anaty tany noho ny fahapotehan'ny ala eny amin'ny faritra avo manodidina ny toeram-pamokarana.
   

6. Ny main-tany

Inona no mahatonga ny main-tany?

Ny fanimbana ny tontolo iainana amin'ny fandringanana ny ala sy ny fanaovana ny doro tanety dia mampiantona ny filatsaky ny orana. Rehefa tsy misy ny orana dia miha-maina ny tany ary tsy mamokatra intsony.


Ireo afaka manampy ara-teknika

 • Ny tompon'andraikitra any amin'ny faritry ny Ministeran'ny Ala sy ny Tontolo Iainana (DREF) miaraka amin'ny tompon'andraikitry ny Minisiteran'ny Fambolena, ny Jono ary ny Fiompiana (DRDR).
 • Ireo mpiara-miombon'antoka maro eo amin'ny sehatry ny Tontolo Iainana sy Fampandrosoana ny eny ambanivohitra (CI, WWF, GTZ, CARE, ADRA, CRS, Placaz, CMP, Fikambanana Koloharena). Manatòna ny solontenan'ny ONG na Projet eny an-toerana akaiky anareo indrindra.

Ireo afaka manampy ara-bola

 • Tany Meva (Famatsiana ny fikambanan'ny Tantsaha)
 • Conservation International (Famatsiana ny tantsaha amin'ny famerenana ny ala)
 • SNGF (Famatsiana ny kaominina)
 • SECAM na TIAVO (Famatsiana ny fikambanan'ny Tantsaha)