Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...Lazao ny hevitrao

Lazao ny hevitrao

 

Doro tanety sy doro ala

1. Inona no atao hoe doro tanety ? Ary ny doro ala?

Ny doro tanety dia ireo afo tsy voafehy vokatry ny :

 • fandorana bozaka na akata na zavamaniry hafa mandrakotra ny tany fambolena,
 • fanavaozana ny afon-kijàna mba hahazoana vilona ho an'ny omby,
 • fanamboarana saribao,
 • tsy fitandremana: afon-tsigara, afon'ny mpiandry omby, afon-dahalo.

Ny atao hoe doro ala dia ny afo vokatry ny :

 • fanaovana "tavy" na "teviala" na "tetikala",
 • tsy fitandremana amin'ny fangalana tantely any an'ala.

2. Inona no voka-dratsin'ny doro tanety sy ny doro ala ?

 • tapitra tsy misy ireo hazo sy zavamaniry maro sy tsy fahita firy afa-tsy eto Madagasikara,
 • maty ireo karazam-biby samihafa any an'ala,
 • may ny nofon-tany ka tsy afaka hamokatra intsony rehefa afaka taona vitsy,
 • kaohin'ny riaka ny nofon-tany noho ny tsy fisian'ny hazo miaro azy,
 • mihotsaka ny tany ka tototry ny atsanga sy ny fasika ny tanimbary,
 • miha-ritra ny loharano,
 • mikorontana ny toetr'andro,
 • miha-maloto ny rivotra iainana.

3. Inona ny tanjona ho tratrarina ?

Ny tanjona dia ny fandraisan'anjaran'ny tsirairay amin'ny fifehezana ny afo mba tsy hisian'ireo voka-dratsy ireo.

4. Inona no tokony hatao hifehezana ny afo ?

 • Mangataka alàlana amin'ny tompon'andraikitry ny ala sy ny tontolo iainana eo an-toerana rehefa hampiasa afo amin'ny fambolena na fiompiana.
 • Manaraka ny lalàna sy ny toro-hevitra omen'ny mpiasan'ny ala sy ny tontolo iainana.
 • Manaraka ireo toro-marika teknika omen'ny sampan-draharahan'ny ala sy ny tontolo iainana momba ny fifehezana ny afo tsy hanimba zavatra.
 • Mandray anjara amin'ny famonoana ny afo tsy fanta-pihaviana na tsy voafehy.
 • Mampiasa ireo teknikam-pamokarana vaovao (fanajariana ny tanety sy ny tanimbary, fanatsaràna ny masomboly, fambolena vilon'omby, fampiasàna ny fatana maoderina ho an'ny mpanao saribao, ...)

5. Iza no afaka manampy ?

Ara-tekinika

 • Ny Fiaraha-monim-pirenena

Ara-toro-hevitra

 • Ny sampandraharaham-paritra misahana ny ala sy ny tontolo iainana,
 • Ireo mpiara-miasa eo amin'ny sehatry ny tontolo iainana : PGM-E/CT - GTZ, SAF-FJKM, CI, ANAE.

6. Inona no lalàna tsara ho fantatra ?

 • Momba ny famakian-tany vao sy ny doro ala :
  (Hitsivolana laharana faha-60-127 tamin'ny 03 oktobra 1960)

  • tsy azo atao ny manao tavy na teviala na tetikala ao anatin'ny tanin'alam-panjakana sy ny faritra voarara.
  • tsy azo atao ny mandrehitra afo ao anatin'ny tanin'alam-panjakana na faritra novolena hazo.
  • ilaina ny fahazoan-dalana omen'ny mpiasan'ny rano sy ala.
 • Momba ny fanomezana alàlana ny doro afon-kijàna :
  (Didim-pitondrana laharana faha 058 tamin'ny 7 janoary 1961)

  • Ny fahazoan-dàlana manokana handoro afon-kijàna dia voafetra eo anelanelan'ny volana Janoary sy Marsa izay mifanandrify amin'ny fisian'ny orana.
  • Ny lehiben'ny Distrika dia manana fahefana :
   • hamakafaka sy hanajanona ny fahazoan-dàlana,
   • hanapa-kevitra ny amin'ny fotoana sy toerana voarara hanaovana doro afon-kijàna.
 • Momba ny fepetra raisina mikasika ny mpandoro tanety :
  (Hitsivolana laharana faha 76-030 tamin'ny 21 aogositra 1976)

  • Ny mpandoro tanety dia tsy maintsy faizina.
  • Ny mpandoro tanety dia saziana hiasa mafy mandra-pahafatiny na mandritry ny 10 ka hatramin'ny 20 taona raha toa ka misy 1 na 2 na 3 amin'ireto endri-javatra ireto no miseho :
   • amin'ny alina no hanaovana ny fandoroana,
   • fitondrana fiadiana na an-kerisetra (toy ny fandrobana tanàna ataon'ny dahalo ka ny doro tanety no endrika iray ampiasainy amin'ny fanafihany),
   • fampiasana afo miotrika,
 • Fametrahana ny fitanana bokin'andraikitra momba ny tany firaofam-bilona ho an'ny biby fiompy :
  (didim-panjakana laharana faha 82-313)

  • Ny Sampandraharahan'ny Fampandrosoana ny eny ambanivohitra dia mamolavola
   • ny drafitra momba ny fifandimbiasan'ny fandoroana (ny Distrika dia efa mamaritra mialoha ny tany izay omena alàlana ho doroana ka ny drafitra dia mandamina ny fandoroana mba tsy ho indray mandeha no handoroana azy fa atao mifandimby) izay ankatoavin'ny Lehiben'ny komity mpanatanteraky ny Distrika
   • ny bokin'andraikitra. Ny Lehiben'ny Komity mpanatanteraky ny Faritany no mankatoa azy ary ny Fivondronana no manapaka
 • Famerana ny fomba fanaovana teviala sy doro afon-javamaniry :
  (didim-panjakana laharana faha 87-143)

  • Tsy azo atao ny mitevy ala raha tsy efa azo mialoha am-pelatànana ny fahazoan-dàlana. Ny Sefo Fokontany no manamarina ny filazalazàna aroson'ny mpangataka.
  • Ny olona tsirairay avy dia afaka manao fangatahana fanomezan-dàlana handrehitra afo hanavaozana ny kijàna.

7. Inona avy ny anjara asan’ireo tompon’andraikitra eo an-toerana ?

 • Fanaraha-maso sy fanaovana tatitra : KASTI (Komitin'ny Ala sy ny Tontolo Iainana), VNA (Vaomieran'Ny Ala)
 • Fanentanana : Mpiasan'ny ala sy ny tontolo iainana, ny fokontany, ny KASTI
 • Fitarihana ny olona amin'ny famonoana afo : ny fokontany, ny KASTI
 • Fikarohana ny olona meloka: ny fokontany, ny KASTI
 • Fampiharana ny lalàna : Fokontany (amin'ny alàlan'ny dina), Kaominina (amin'ny alàlan'ny dina), Mpitandro ny filaminana (lalàna)

8. Inona avy ny adidy sy ny andraikitry ny tsirairay ?

 • ny mpiompy : manaja ny voasoratra ao amin'ny bokin'andraikitra izay omen'ny sampan-draharahan'ny ala sy ny tontolo iainana
 • ny mpamboly sy ny mpanao saribao: manaraka ireo fepetra voalaza amin'ny fifehezana ny afo.
 • ny tsirairay :
  • manakana ny afo tsy hiparitaka,
  • mandray anjara amin'ny famonoana ny afo tsy fanta-pihaviana raha sendra izany,
  • miara-miasa amin'ny tompon'andraikitra amin'ny fampiharana ny dina sy ny lalàna.