Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...Lazao ny hevitrao

Lazao ny hevitrao

 

Ala

1. Inona no atao hoe ‘Ala voajanahary’ ?

Fitambarana hazo maro maniry voajanahary amin'ny toerana iray. 

2. Aiza avy no misy ‘Ala voajanahary’ ?

18% ny velaran-tanin'i Madagascar sisa no rakotra ala voajanahary ka ny 8,1% amin'ireo dia hita any amin'ny faritra Atsinanana ary ny ambiny dia miparitaka amin'ny faritra hafa. Ny tahan'ny fahasimban'ny ala dia 1500km² isan-taona. 

3. Inona avy no karazana ala eto Madagasikara ?

Ala mando

 Ala izay maniry amin'ny faritra Atsinanana, be orana ary maitso mandavan-taona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala amorontsiraka

 Ala maniry amin'ny fasika hita manamorona ny sisin-dranomasina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala maina

 Ala any amin'ny faritra Andrefana, mafana, vitsy orana ary manintsan-dravina amin'ny fotoanan'ny main-tany.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala tsilo

 Karazana ala hita any amin'ny faritra Atsimo izay sady mafana no karankaina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala tapia

 Ala hita aty afovoan-tany ka ny zavamaniry antsoina hoe Tapia no tena mandrafitra azy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ala honko

 Ala maniry amin'ny toerana misy ranomasina miandrona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Inona no tombontsoa azo avy amin’ny ala ?

  • mitahiry rano ka miaro ny nofon-tany tsy ho kaohan'ny riaka
Raha te-ahazo ity horonantsary ity ianao dia tsindrio eto
Source : "Ny ala harena sarobidy" Rakitra faharoa, Comité multi-local de planification/ERI/USAID Avril 2006
  • manome sakafo (voankazo dia, biby fihaza, oviala, tavolo, akondro dia, ...) sy fanafody (raokandro) ary hazo ampiasaina amin'ny fiainana an-davanandro
Raha te-ahazo ity horonantsary ity ianao dia tsindrio eto
Source : "Ny ala harena sarobidy" Rakitra faharoa, Comité multi-local de planification/ERI/USAID Avril 2006
  • manome toerana hipetrahan'ny biby
  • manadio rivotra

5. Inona no karazan-java-maniry ao an’ala ?

Hazo : hazo lehibe sy hazo madinika

Holatra

Ampanga

Karazam-bozaka

Vahy

Zava-maniry eny ambony hazo

6. Inona no karazam-biby ao an’ala ?

Biby mampinono

Biby mandady

Vorona

Biby mivelona anaty rano

7. Inona no manimba ny ala ?

Ny afo sy ny fanitarana velaran-tany hambolena

Ny fitrandrahana hazo tsy am-piheverana

Ny fiovaovan'ny toetr'andro

Ny zava-maniry vahiny manimba ny zanatany 

8. Ahoana no hiarovana ny ala tsy ho simba ?

Fampianarana ny ankizy

Fanajana ny lalàna

Fanakanana ny fampidirana zava-maniry vahiny

Fametrahana aro afo

Fambolen-kazo zanatany

9. Iza avy ireo tompon’andraikitra amin’ny fiarovana ny ala ?

Ny tsirairay

Ny Fokontany

Ny Kaominina

Ny Fikambanana (Vondron'olona ifotony)

Ny mpiandraikitra ny rano sy ny ala