Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...Lazao ny hevitrao

Zoma, 15 oktobra 2009 RANDRIAMIARINTSOA
Tsy azo lavina fa ny vary dia azo hamantarana ny atao hoe Malagasy. Efa fotoana maro anefa isika Malagasy no efa namboly vary fa ny olana ankehitriny ny vava mihinana mitombo fa ny tany hambolena dia mbola ilay nampiasain'I dadilahy ihany. Raha tiantsika ho ampy sakafo ary ireo zanak'isika indrindra amin'ny fotoanan'ny maitso ahitra tahaka izao, fotoana izany mahabe asa anefa kanefa ny sakafo tsy misy, dia afaka misafidy isika amin'ireto torohevitra manaraka ireto : Na isika mampitombo ny tany ho volena na isika manatsara na miezaka mifehy ireo teknika vaovao izay efa fatapatr'isika. Ilay voalohany mora dia miainga amin'ny fiarovana ny tontolo manodidina ilay vary fa tsy hoe rehefa miondrika ao anaty tanimbary ela be dia hisy vokatra fa ilay manodidina azy dia fototra iray voalohany tsy ahafahan'ny vary mitombo. Ohatra ny tsy fahaizana mitantana ny rano dia fototra tsy ahazoana vokatra. Ireny rehetra ireny mantsy dia misy lalana izay tokony harahan'ireo manan'aina rehetra.

Lazao ny hevitrao

 

Voly vary maro anaka

1. Teny fampidirana ny SRI

Ny SRI (Système de Riziculture Intensive) na Voly vary maro anaka dia fomba fambolena entina manatsara sy mampitombo ny voka-bary.

Jereo ny horonantsary.

Raha te-ahazo ito horonantsary ito ianao dia tsindrio eto

2. Fepetra fototra

Jereo ity horonantsary ity mba ahazoanao bebe kokoa ireo fepetra fototra ampiarina amin'ny SRI.

Raha te-ahazo ito horonantsary ito ianao dia tsindrio eto

3. Ny fikarakarana atao mialoha

Jereo ity horonantsary ity mba ahazoanao bebe kokoa ny fanomanana ny masomboly, ny taniketsa ary ny tanimbary rehefa manao SRI.

Raha te-ahazo ito horonantsary ito ianao dia tsindrio eto  

3.a. Fikarakarana ny masomboly

Voalohany arotsaho ao anaty siô misy rano matimaty ( izany hoe raha atsobokao ao ny tananao ka tsy may, dia izay no hafanana ilaina) ny masomboly ampy ho an'ny tanimbary hatao SRI, esory ny mitsingevana.
Faharoa, fonosy ao anaty lamba mitazona rano na ataovy ao anaty gony (fa tsy ao anaty plastique) ireo masomboly tsara, afatory ary arotsaho indray mandeha ao anaty rano matimaty izay zakan'ny hoditra. Ary avelao hilona ao mandritry ny 24 ora mba ho vonto rany tsara ireo masomboly. Mila hamandoana sy hafanana ny masomboly mba ahafahany mitsimoka haingana.
Fahatelo, esory avy ao anaty siô ireo masomboly ary apetraho amin'ny toerana mafana indray mandritry 24ora. Ohatra : toerana ambonin'ny fatana na asitrika ao anaty zezika ao am-pahatra na ao anaty lavaka nafanaina.
3.b. Fikarakarana ny taniketsa

Voalohany, eny an-tanety amin'ny tany masaka tsy lavitra ny tanimbary no karakaraina ny taniketsa. Mila tany mando, tsara rivotra, talaky masoandro sy hafanana ny masomboly.
Faharoa, poteho ireo bainga vaventy ary areno ambony ilay taniketsa mba tsy ho dobo-drano.
Fahatelo, afafazo mitovy sy manify manerana ny taniketsa efa voaomana ireo masomboly vaky vazana. Masomboly vaky vazana iray kapoaka no ilain'ny taniketsa 3m2 ary manome ketsa ampy ho an'ny tanimbary 300m2 na ketsan-drery.
Faha-efatra, amafazo zezika na vovon-tany masaka eo ambonin'ny masomboly voafafy mba hanafana azy ireo sy hiarovana azy amin'ny rivotra, ny vorona ary ny voalavo. Tsindrio mora amin'ny lafin-tànana ilay zezika na ilay vovon-tany. Rakofy ravina, na mololo eo amboniny mba hanampiana ny fiarovana ny masomboly.
Fahadimy, tondraho in-2 isan'andro ny taniketsa: indray mandeha amin'ny maraina ary indray mandeha amin'ny hariva raha tsy avy ny orana.
Faha-enina, esory tsikelikely ireo rakotra arakaraka ny fitombon'ny zana-ketsa.

3.c. Fikarakarana ny tanimbary 

Voalohany, kendreo mba ho voakarakara mialohan'ny famafazana ny tanimbary, kendreo mba ho tanimbary azo ifehezana ny rano no ampiharana ny SRI. Raha tsy izany dia mifanaraha mialoha amin'ireo mpamboly ny tanimbary manodidina ny anao mikasika ny fizaràna ny rano hanaovana ny SRI.Faharoa, hamaino araka izay azo atao ny tanimbary mialoha ny iasàna azy. Ho an'ireo tanimbary dobo-drano, asio tatatra manodidina mba hivoahan'ny rano.Fahatelo, asio zezika ny tanimbary. Aparitaho tsara izany. Asao amin'izay ny tanimbary mba ho voatsindry any ambany bainga avokoa ny zezika sy ny foto-bozaka ary foto-bary maina.Faha-efatra, rehefa avy nalona rano ny tanimbary ka malemy, dia hoseho ho tonga fotaka. Amin'izany, dia azo atao ny mampiasa omby, hersa, rokazy na angady.Fahadimy, rehefa voaarina tsara ny tanimbary dia ataovy izay aha-marindrano azy amin'ny alalan'ny hazo lava, tahon'angady, hazo fisaka, na fitaovana hafa.Faha-enina, asio tatatra manodidina ny tahalaka mba ahamora ny fifehezana ny rano.

4. Ny asa atao amin'ny SRI

Jereo ity horonantsary ity mba ahazoanao bebe kokoa ny famindrana ketsa ary ny fikojakojana ny tanimbary rehefa manao SRI.

Raha te-ahazo ito horonantsary ito ianao dia tsindrio eto  

4.a. Fanetsana

Voalohany, azo afindra ireo zana-ketsa rehefa roa ravina, izany hoe afaka 8 ka hatramin'ny 15 andro aorian'ny namafazana. Ny fanetsana tanora dia ahazoana zana-bary betsaka kokoa.Faharoa, sorohy amin'ny angady miaraka amin'ny tany sy ny zezika manodidina azy ny zana-ketsa ary ataovy eo ambony tànana, angady, lovia na ravina lehibe mba hitondràna azy eny an-tanimbary. Tokony hafindra eo no ho eo ireo zana-ketsa, ary kendreo mba ahitana ny fakany, ny voan'akotry niaviany, ary ny raviny.

 

Fahatelo, manomana tady 3 nasiana voana isaky ny 25 sm na latsaka na mihoatra arakaraky ny fahamasahan'ny tanimbarinao. Ny tady roa apetraka manaraka ny lavan'ny tanimbary ny iray kosa manaraka ny sakany ary afindra manaraka ny fizotran'ny fanetsana.

Faha-efatra, apetraho mifanitsy amin'ny vona ny zana-ketsa arakaraky ny elanelana nosafidianao mba hanana endrika efa-joro. Ilay elanelana dia mamela ny foto-ketsa ahazo ara-dalàna ny sakafo, hazavana ilainy mba ahafahany mitombo tsara.Fahadimy, raiso tsirairay ny zana-ketsa miaraka amin'ny tany manodidina azy sy ilay voan'akotry niaraka taminy. Atoseho moramora amin'ny ankihibe ilay zana-ketsa. Rehefa voaketsa ny laharana iray dia manaova laharana iray vaovao, mandrapahavita tanteraka ny tanimbary.  

4.b. Fiavana

Voalohany, ampidiro rano ny tanimbary mba ahatonga azy hamotaka, ary avao. Tokony havaina matetika araka ny fahafahanao ny tanimbary. Azonao atao tànana izany na ampiasànao milina fiavàna. Mamono ireo ahi-dratsy eo am-pitomboana izany ka mamela ny fakam-bary hahazo aina tsara. Mety hiava in-2 na in-3 ianao vao tonga ny fiterahan'ny vary.


4.d. Fitantanana ny rano

Faharoa, elanelano ho maina sy mamotaka ny toetry ny tanimbary. Mety ho vakivaky kely ny tanimbary rehefa avela ho maina.Fahatelo, tazony ho 2 sm ny haavon'ny rano mandritry ny fotoana fiterahan'ny vary.Farany, rehefa miha-mavesatra ny salohim-bary, dia analao tsikelikely ny rano ka rehefa haka lokom-bolamena ny voam-bary dia esory tanteraka ny rano ary miomàna ho amin'ny fijinjàna.

5. Tombontsoa azo avy amin'ny SRI

  • Fihenan'ny masomboly ampiasaina (6kg/ha)
  • Tahom-bary matanjaka, salama sy mamokatra
  • Fitantanàna ny rano: miaro amin'ny aretina mpahazo ny voly, tsy dia mila fanafody famonoam-biby loatra
  • Vokatra tsara : 4 hatramin'ny 10 tonina isaky ny hekitara. 

Jereo ity horonantsary ity mba ahazoanao bebe kokoa an'ireo dingana 5 lehiben'ny SRI.

Raha te-ahazo ito horonantsary ito ianao dia tsindrio eto

6. Fijoroana vavolombelona ho an'ireo nampihatra ny SRI

Jereo ity horonantsary ity mba hiainoanao ireo fijoroana vavolombelona avy amin'ireo mpamboly mampiasa ny SRI.

Raha te-ahazo ito horonantsary ito ianao dia tsindrio eto

7. Fanontaniana sy valiny

7.1. Inona no maha samy hafa ny SRI amin'ny SRA?

Amin'ny SRI, aketsa miendrika efajoro, sady manaraka ny lavany no manaraka ny sakan'ny tanimbary, mba ahafahan'ny fakam-bary misandrahaka lavitra kokoa. Amin'ny SRA kosa, dia ny fanajàna ny elanelana isan-daharana no kajiana. Raha 8-10 andro dia afindra ny zana-ketsa ho an'ny SRI, amin'ny SRA kosa dia antitra kokoa noho izay, 15-20 andro. Bebe kokoa ny vokatra antenaina amin'ny SRI noho ny SRA. Ankoatr'izay, ny tanimbary SRI dia tsy voatery hisy rano foana toy ny SRA, mba ahazoan'ny fakam-bary rivotra bebe kokoa sy tsy ahasimba azy noho ny tsy fahampiana oxygène.

7.2.Vokatra toa inona no azo antenaina noho ny fampiasàna SRI?

Raha manaraka tsara ireo fepetra SRI ianao, dia afaka manantena voka-bary avo roa heny noho ny taloha, fara-faharatsiny. Nisy mpamboly efa nahazo vokatra avo 3, 4, ary 5 heny aza, raha oharina amin'ny fomba nentin-drazana. Ny tena mampitombo indrindra ny vokatra dia ny fanomezana rivotra ny fakam-bary ary ny fifehezana ny ahi-dratsy amin'ny fampiasàna sarkilezy rehefa mihava ny vary.

7.3. Inona ireo fepetra mba ahombiazan'ny SRI?

  1. Afindrao dieny tanora, raha vao roa ravina ny zana-ketsa
  2. Esory avy eny an-taniketsa ireo zana-ketsa ary avy hatrany dia aketsao eny an-tanimbary, ezahana tsy ho simba ny fakany.
  3. Aketsao tsirairay ny zana-ketsa fa tsy atambatra 2 na 3.
  4. Hajao ilay elanelana takiana rehefa manetsa: isaky ny 25*25cm raha ny tsara, kenefa malalaka kokoa noho izay (30cm) raha toa ka masaka be ilay tany; ary teritery kokoa (20cm) raha sendra tany tsy dia masaka loatra.
  5. Avao matetika ny vary, manomboka ny andro faha 10-15 aorian'ny nanetsana azy, ary in-2 na in-3 mandram-pahatonga ny ravim-bary ho lava loatra sy be loatra ka tsy ahafahana miava azy intsony.
  6. Tazomy ho mando ny tany fa tsy ho tondraka na dobo-drano foana.

7.4. Karazan'ambioka inona no tokony hampiasaiko amin'ny SRI ?

Mety amin'ny SRI avokoa, sy amin'ireo teknika fambolem-bary vaovao, izay ambioka misy. Tsy mila ambioka lafo vidy izy na dia mety ahazoana vokatra tsara kokoa aza ny fampiasana karazan'ambioka vaovao.

7.5. Manahirana kokoa ve ny SRI?

Amin'ny voalohany dia somary manahirana ny fampiharana azy satria vao hianarana ilay teknika, Mety hampatahotra kely ihany ny fikirakirana ny zana-ketsa tanora sy madinika rehefa zatra nikirakira ketsa lehibe kokoa teo aloha, ka mety hiadana kokoa ny fanetsana. Rehefa miha-zatra an'ilay fomba vaovao nefa ny mpamboly dia moramora sy haingakaingana kokoa ho azy ny mampihatra izany.