Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...Lazao ny hevitrao

Lazao ny hevitrao

 

Fahasalaman’ny vehivavy

Boky Fanentanana momba ny fahasalaman'ny reny

Boky novokarin'ny USAID - Santénet2 - Ministeran'ny fahasalamana sy ny fandrindrana ny fianam-pianakaviana ho entina hanentanana ny olona momba ny fahasalaman'ny reny.


Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao.
Teny : Malagasy
 

Tsindrio eo amin'ny lohahevitra mahaliana anao raha te-hijery izany ianao.

01 - Ny fampiasana ny boky fanentanana

02 - Fomba Fandrindram-piterahana

03 - Fisafoana

04 - Pilifera

05 - Tazomoka

06 - Tetanosy

07 - Sakafon'ny vehivavy mampinono

08 - IST, VIH/SIDA

1. Fisafoana


Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny reny - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

Ny ilàna azy

Tokony hanatona ny mpanentana ara-pahasalamana tsy tapaka ny vehivavy bevohoka mba ho lavorary ny fitondrany vohoka.

Ny fisafoana voalohany

Mandehana misafo raha vao fantatrao fa bevohoka ianao.

Impiry no mande misafo?

Raha ny tokony ho izy, dia asain'ny mpitsabo miverina misafo in-5 fara-fahakeliny ianao, indrindra amin'ny faha-3, faha-4, faha-5, faha-7 sy faha-9'ny volan'ny vohoka izany. Miaro ny fahasalamanao sy ny fahasalaman'ny zaza ao am-bohoka ny fisafoana.

Inona no mitranga rehefa misafo?

Ireto avy no ataon'ny mpiasan'ny fahasalamana amin'ny fisafoana :

  1. Manara-maso ny fahasalamanao sy ny fitombon'ny zaza ao am-bohoka.
  2. Manao ny fitiliana ilaina mba hanaraha-maso ny fahasalamanao sy ny zaza ao am-bohoka any.
  3. Manome fanafody fisorohana aretina maro toy ny tazomoka, ny tsy fahampian-drà ary ny tetanosy.

Inona no atao raha misy olana ?

Raha mandeha rà ny fivavianao na mahare marary ianao na koa mahita na mahatsapa trangan-javatra hafahafa mandritra ny fitondranao vohoka, dia manatòna avy hatrany ny tobim-pahasalamana akaiky anao indrindra.

2. Sakafo ara-pahasalamana ho an'ny vehivavy bevohoka na mampinono


Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny reny - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

Ny ilàna azy

Tadidio fa ny sakafo ara-pahasalamana haninao dia antoka hanome ny tanjaka ilainao hitondranao vohoka na koa hampinonoanao. Mahasalama ny zaza ihany koa izany ary mahatonga ny nononao ho ampy tsara ho an'ny zaza. Ankoatra izay dia manome anao ny hery ilainao hanaovanao ny asa andavanandro ny fihinanana sakafo ara-pahasalamana tsara.

Impiry no misakafo ?

Mila mihinana sakafo ara-pahasalamana in-3 isan'andro ary ody ambavafo in-2 isan'andro fara-fahakeliny ny vehivavy bevohoka na ny vehivavy mampinono. Mihoatra lavitra noho ny sakafo fihinan'ny vehivavy tsotra ny sakafon'ny vehivavy bevohoka sy ny mampinono.

Karazan-tsakafo toa inona no ilaina ?

Ny atao hoe sakafo ara-pahasalamana dia sakafo mitondra hery fanorenana, tanjaka ary hery fiarovana. Ny hery fanorenana na protéine dia hita ao amin'ny ny hena, akoho, atody, trondro, ronono, tsaramaso na voamaina isan-karazany. Ny sakafo manome tanjaka kosa dia ny vary sy ny ovy, ary ireo sakafo manome hery fiarovana dia ny ana-maitso na voatavo na voankazo, indrindra voankazo mavo na mena.

Ary raha tsy ampy rà?

Maro ny vehivavy no tsy ampy rà rehefa bevohoka na mampinono ka mety manimba ny fahasalamany sy ny fahasalaman'ny zaza ao ambohoka izany. Anontanio ny mpanentana ara-pahasalamana na ny tobim-pahasalamana momba ny fihinanana pilifera isan'andro mandritra ny fitondranao vohoka na ny fampinonoana.

3. Fandrindrana Fiainam-Pianakaviana
Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny reny - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

Inona izany?

Manana safidy malalaka amin'ny isan'ny zaza haterany, ny fanelanelanana fahaterahan'ny zaza ary ny fotoana kendreny araka izay ilàny azy ny mpivady rehefa mampiasa Fandrindrana Fiainam-Pianakaviana.

Inona no atao?

Azon'ny mpivady atao ny mampiasa fomba Fandrindrana Fiainam-Pianakaviana rehefa tsy te-hiteraka. Rehefa vonona na te-hahalala ny momba izany izy dia manatona toeram-pitsaboana.

Toa inona ny fotoana anelanelanana ny zaza ateraka ?

Elanelano 2 taona fara-fahakeliny ny fiterahana raha tianao ho salama tsara ny tenanao sy ny zanakao. Amin'izay dia ampy tsara ny fotoana sy ny entimanana ikarakarana ny zaza tsirairay avy rehefa be no aizana.

Ny fandrindrana fiainam-pianakaviana dia manampy anao ho salama, hisoroka ny aretina ary mampielanelana ny isan'ny vohoka entina sy ny mety ho fahasarotana eo am-piterahana. Mahatonga ny zaza teraka ho salama sy matanjaka kokoa ary ahafahanao manam-potoana sy hery hikarakarana ny zanakao ny fandrindrana fiainam-pianakaviana. Ankoatra izay, mahazo tombontsoa koa ny zanakao satria tomombana ny fitombony ara-batana sy ny fivelarany ara-tsaina.

Inona avy no karazany ?

Maro karazana ireo fomba fandrindrana fianam-pianakaviana araka izay safidin'ny mpivady.

Safidy voalohany
Misy fomba tsy maharitra ela, miendrika fanafody, anisan'izany ohatra ny PILPLAN izay atelina isan'andro ary ny CONFIANCE izay atsindrona isaky ny 3 volana.

Safidy faharoa
Misy koa ireo fomba maharitra ela, miendrika fitaovana, apetraka amin'ny vatana toy ny IMPLANON izay asisika amin'ny sandry sy ny DIU izay apetraka ao amin'ny tranon-jaza.

Safidy fahatelo
Misy ihany koa ny fomba izay ampiasain'ny lehilahy toy ny kapaoty ary anisan'izany ny PROTECTOR PLUS na FIMAILO.

Safidy faha-efatra
Misy ny fomba voajanahary toy ny vakana fanisana andro, ny fanisana andro tsotra ary ny fitiliana ny tsiranoka amin'ny fivaviana.

Fanazavana hafa

Asaivo atoron'ny mpitsabo na ny mpanentana ara-pahasalamana any amin'ny faritra misy anao ny fomba fanabeazana aizana mifanentana amin'izay ilainao.

 

Tsindrio eto raha te-hahalala misimisy kokoa ny momba ireo fomba fandrindrana ny fiainam-pianakaviana ianao.

Raha te-ahazo ity horonantsary ity ianao dia tsindrio eto
Source
: PSI Madagascar
Raha te-ahazo ity horonantsary ity ianao dia tsindrio eto
Source : PSI Madagascar

4. Fanontaniana sy valiny

4.1. Fisafoana mialohan'ny ahaterahana

Inona no maha-zava-dehibe ny fisafoana mialoha ny fiterahana ?

Tokony hanao fisafoana ara-potoana ny vehivavy bevohoka mba ho lavorary ny fitondrany vohoka.

Amin'ny fotoana toa inona ny vehivavy bevohoka no tokony hanao fisafoana ?

Raha vao mahafantatra izy fa bevohoka dia tokony hanao ny fisafoana voalohany.

Impiry no tokony hanao fisafoana ny vehivavy bevohoka ?

Fisafoana 5 farafahakeliny no tokony hatao : amin'ny faha-3, faha-4, faha-5, faha-7 ary faha-9-n'ny vohoka.

Inona no mitranga mandritra ireo fisafoana ireo ?

Tombanana ny fahasalaman'ny reny sy ny fitombon'ny zaza ao am-bohoka, hanaovana fitiliana ilay reny ary omena fanafody mba hisorohana ny aretina.

Inona no tokony hataon'ny vehivavy raha misedra olana mandritry ny fitondrany vohoka ?

Raha mitsiranoka na marary ny taovam-pananahana, na misy olana hafa mandritra ny fitondrana vohoka dia manatòna haingana ny mpitsabo na ny tobim-pahasalamana. 

4.2. Ny Sakafo ara-pahasalaman'ny vehivavy bevohoka na mampinono

Nahoana ny vehivavy bevohoka na ny mampinono no mila sakafo ara-dalàna ?

Mba hampatanjaka azy sy hanatsara ny fahasalaman'ny zanany ary hampisy nono ampy azy.

Impiry isan'andro no tokony hisakafo ny vehivavy bevohoka na mampinono ?

Ny vehivavy bevohoka na mampinono dia tokony hihinana sakafo in-3 isan'andro farafahakeliny ary koa sakafo maivana in-2 isan'andro.

Inona no tokony ho hita ao anatin'ny sakafon'ny vehivavy bevohoka na mampinono ?

Protéine toy ny hena, atody, trondro na tsaramaso, sakafo manome hery toy ny vary na ovy, ary legioma maitso na voatavo sy voankazo mavo/mena.

Inona no tokony atao mba hisorohana ny tsy fahampian-drà ?

Ny tsy ampy rà dia zava-doza. Anontaniò any amin'ny tobim-pahasalamana ny fihininana Pilifera isan'andro rehefa behovoka na mampinono.

4.3. Ny Fandrindrana Fiainam-Pianakaviana

Inona no atao hoe Fandrindrana Fiainam-Pianakaviana ?

Ny Fandrindrana Fiainam-Pianakaviana (FFP) dia ny fandrindrana ny fahazoana zaza amin'ny fotoana itiavana izany fa tsy amin'ny kisendrasendra na amin'ny tsy nampoizina.

Ahoana no hanaovan'ny mpivady izany Fandrindrana Fiainam-Pianakaviana izany ?

Raha mbola tsy te-hiteraka ny mpivady dia afaka mampiasa fomba fanabeazana aizana mba tsy haha-bevohoka ilay vehivavy.

Miandry firy taona ny vehivavy vao tokony ho bevohoka indray ?

Mba hahasalama ny zaza sy ny reniny, dia tokony elanelanina 2 taona fara-fahakeliny ny fiterahana.

Inona avy ireo fomba fanabeazana aizana azo isafidianana ?

Arakaraka ny filàn'ny fianakaviana, dia maro ireo karazana fomba fanabeazana aizana azo isafidianana.

Inona ny fomba fanabeazana aizana voalohany ?

Ny voalohany dia ny fihinana pilina isan'andro toy ny PILPLAN na ny fanaovana tsindrona isaky ny 3 volana toy ny CONFIANCE.

Inona ny karazana fomba fanabeazana aizana faharoa ?

Ny faha-2 dia ny fanatsofohan'ny Dokotera fitaovana toy ny IMPLANON ao amin'ny sandry, na toy ny DIU ao anaty tranon-jaza.

Inona ny karazana fomba fanabeazana aizana fahatelo ?

Ny fomba fahatelo dia ny fampiasàn'ny lehilahy kapaoty toy ny PROTECTOR PLUS.

Inona ny karazana fomba fanabeazana aizana faha-efatra ?

Ny fomba faha-efatra dia ny fomba voajanahary toy ny fanisàna andro na ny fitiliana ny tsiranoka ao amin'ny vehivavy.

Aiza no ahitàna fanazavana bebe kokoa mikasika ny fandrindram-piterahana ?

Anontanio ny mpitsabo, na ny mpiasan'ny fahasalamana mba ahafantarana izay fomba fanabeazana aizana mety indrindra aminao.