Teny malagasy Teny malagasy Version francaise Version française English version English version
Centre Mandrosoa
Madagascar


Antsoy maimaimpoana ny '321' iarahana @ Airtel : Ahazoanao torohevitra sy fahalalàna, na amin'ny firy na amin'ny firy ...Lazao ny hevitrao

Talata, 9 novambra 2009 RASOARINORO
misaotra betsaka fa tena tsara be mintsy le boky,zavatra ilain'ny ray aman-dreny mintsy le zavatra voalaza ao ary tena manamapy be @fitaizana ny zaza zay fantatra fa tena tsy mora,mazava tsara mantsy ny soratra ar ny sary kou mbola eo hanazava azy bebe kokoa,mankasitraka e!

Lazao ny hevitrao

 

Aretina mpahazo ny zaza

Boky Fanentanana momba ny fahasalaman'ny zaza

Boky novokarin'ny USAID - Santénet2 - Ministeran'ny fahasalamana sy ny fandrindrana ny fianam-pianakaviana entina hanentanana ny olona momba ny fahasalaman'ny zaza.

 
Tsindrio eto raha hijery io boky ianao.
Teny : Malagasy

Tsindrio eo amin'ny lohahevitra mahaliana anao raha te-hijery izany ianao.

01 - Ny fampiasana ny boky fanentanana

02 - Ny vaksiny

03 - Fampinonoana fotsiny ihany

04 - Sakafo fanampiny

05 - Pilonkankana sy vitamina A

06 - Tazomoka

07 - Kohaka na pnemonia

08 - Aretim-pivalanana

09 - Fambara loza amin'ny zaza menavava

1. Tazomoka
Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
Source
: Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

Ny soritraretina sy ny fitsaboana

Raha misy iray amin'ireto fambara loza ireto miseho amin'ny zanakao : mifanintona, tsy mahatsiaro tena, tsy mety midina ny hafanany, tsy maharay tena, henjan-katoka, mandoa matetika, tsy mahatelin-kanina, sempotra dia ento haingana any amin'ny tobim-pahasalamana satria mety ho voan'ny tazo mahery izy.

Raha mafana hoditra ny zanakao nefa TSY ahitàna fambara loza, dia mety koa ho voan'ny tazomoka izy ka ento avy hatrany any amin'ny mpanentena ara-pahasalamana na ny toeram-pitsaboana mba hahazo ny fitsaboana sahaza azy.

Raha latsaky ny enim-bolana ny zanakao ka mafana hoditra na ahitàna fambara loza, dia ento avy hatrany eny amin'ny tobim-pahasalamana.

Raha efa nomena fanafody ny zanakao voan'ny tazomoka nefa tsy misy fihatsaràny ny fahasalamany dia ento HAINGANA any amin'ny tobim-pahasalamana izy.

Mampidi-doza

Tandremo! Mety mahafaty ny tazomoka, indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona!

Ny fomba fifindrany

Fantaro fa ny kaikitry ny moka irery ihany no mamindra tazomoka. Ny moka mitondra tazo dia amin'ny alina no manaikitra.

Ny fomba fisorohana ny aretina

Mba tsy hahavoan'ny tazomoka anao sy ny fianakavianao dia matoria anaty lay misy ody moka toy ny SuperMoustiquaire isaky ny alina ary mandavan-taona.

Raha te-hahazo ity horonantsary ity ianao dia tsindrio eto
Source : PSI Madagascar
Raha te-hahazo ity horonantsary ity ianao dia tsindrio eto
Source : PSI Madagascar

2. Kohaka na pnemonia


Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
Source
: Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

Ny soritraretina sy ny fitsaboana

Ireto ny fambaran'ny Kohaka na pnemonia: mikohaka, misefosefo, sempotsempotra, milempona eo ambanin'ny taolan-tratra, tsy mahasotro rano na tsy minono ara-dalàna, misohiaka rehefa miaina ny zaza.

Raha vao ahitàna ireo fambara ireo ny zaza latsaky ny 5 taona, dia ento haingana any amin'ny tobim-pahasalamana hisorohana ny fihomboan'ny aretina sy mba hanomezana azy ny fanafody fitsaboana ny pnemonia, voatokana ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona, toy ny COTRIM.

Mampidi-doza

Tandremo! Mety mahafaty ny Kohaka na Pnemonia, indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona!

Ny fomba fifindrany

Ny kohaka dia miparitaka amin'ny alàlan'ny rivotra iainana rehefa mikohaka, mihevina, miresaka na mandrora ny olona voany.

Ny fomba fisorohana ny aretina

Mba hisorohana ny olana avy amin'ny pnemonia eo amin'ny zaza, dia ampanaovy ankanjo mifanaraka tsara amin'ny toetrandro izy, aza avela hanakaiky setroka - indrindra avy amin'ny afo ao an-dakozia. Raha voan'ny sery ny zanakao dia ataovy mafàna tsara ary tsaboy haingana.

3. Aretim-pivalanana

Ny soritraretina sy ny fitsaboana

Ento avy hatrany eny amin'ny tobim-pahasalamana ny zaza raha vao misy an'ireto fambara loza ireto : malaina misotro rano na minono, ela vao miverina amin'ny laoniny ny hoditry ny kibo rehefa tsongoina, lali-maso, misy rà ny fivalanana, sorena na kizitina ary mitomany lava, mitohy mihoatra ny 3 andro ny fivalanana, tsy maharay tena.


Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

Raha tsy misy fambara loza nefa mivalana mitsiranoka in-3 na mihoatra ny zanakao ao anatin'ny iray andro dia voan'ny aretim-pivalanana izy. Ento avy hatrany any amin'ny tobim-pahasalamana hahazo ny fitsaboana sy ny fanafody sahaza azy ary mangataha fanafody misy SRO sy ZINC.Source : PSI Madagascar

Omeo SRO vaovao ISAKY NY AVY MIVALANA IZY. Manolo ny rano very vokatry ny aretim-pivalanana ny SRO. Omeo pilina Zinc mandritry ny 10 andro misesy izy. Mampatanjaka sy manasitrana ny zaza ny ZINC ary miaro azy tsy ho mora handairan'aretina mandritra ny 2 volana manaraka.

Tohizana hatrany ny fampinonoana ny zaza ary ampitomboina ny sakafo omena azy.


Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

Mampidi-doza

Tandremo! Mety mahafaty ny aretim-pivalanana, indrindra ho an'ny zaza latsaky ny dimy taona!

Ny fomba fifindràny

Ny otrik'aretina avy amin'ny rano tsy voadio tsara, na avy amin'ny toerana tsy misy fanadiovana ara-dàlana, dia mety mitarika ny aretim-pivalanana.

Ny fomba fisorohana ny aretina

Ho fisohorana ny aretim-pivalanana dia araho ireto torohevitra 3 manaraka ireto:

  • Diovy amin'ny alàlan'ny Sûr'Eau na ampangotraho mandritra ny 20 minitra ny rano alohan'ny hikarakarana sakafo na hisotroana azy.


Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF


Source : PSI Madagascar


Raha te-hahazo ity horonantsary ity ianao dia tsindrio eto
Source
: PSI Madagascar

  • Sasao amin'ny savony mandrakariva ny tànana, indrindra rehefa hisakafo na hanome sakafo ny zaza, rehefa avy mivoaka, rehefa avy manolo na mamitra zaza,...


  • Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
    Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

  • Mampiasà lava-piringa


  • Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
    Source : Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

4. Fambara loza amin'ny Zaza menavava


Tsindrio eto raha hijery ny boky ianao
Source
: Boky fanentanana ny fahasalaman'ny zaza - KM Salama - USAID - Santénet2 - MSPF

Ny soritraretina sy ny fitsaboana

Ireto ny fambara loza ho an'ny zaza menavava : zara raha minono na tsy minono mihitsy, malai-mihetsika na matoritory, misefosefo na sempotsempotra, mitaraindraina, mifanintona, mandoa, mena sy mandranoka na mivonto ny foto-poitrany.

Mampidi-doza

Tandremo! Mety mihombo vetivety ny aretin'ny zaza menavava ary mety hahafaty azy mihitsy izany.

Ny fomba fiarovana

Raha vao ahitàna ireo fambara ireo ny zaza menavava, dia ento haingana any amin'ny tobim-pahasalamana hisorohana ny fihomboan'ny aretina.

5.  Fanontaniana sy valiny

5.1. Tazomoka 

Ahoana no fifindràn'ny tazomoka?

Ny kaikitry ny moka ihany no mamindra ny tazomoka, amin'ny alina ihany no manaikitra ny moka mamindra ny tazomoka.

Zava-doza ve ny tazomoka?

Mahafaty ny tazomoka raha tsy voatsabo haingana; indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona. Ny vehivavy bevohoka dia mety ho azon'ny tsy fahampian-drà na ho afa-jaza.

Inona no fomba hiarovana ny zaza amin'ny tazomoka?

Matory ao anaty lay misy ody moka isak'alina ary mandavataona ny rehetra, indrindra ny zaza latsaky ny 5 taona sy ny vehivavy bevohoka.

Inona no fitaovana miaro amin'ny tazomoka?

Ny lay misy ody moka. Misy zaraina amin'ny vehivavy bevohoka eny amin'ny Tombim-pahasalamana. Misy SuperMoustiquaire vidiana 3 000 Ar eny amin'ny toeram-pivarotana maro.

Inona avy ireo soritr'aretin'ny tazomoka?

Mafana hoditra, tsembo-dratsy, marary an-doha, manakotsako ny vanin-taolana, mahatsiaro mangatsiaka, te-handoa, tsy te-hisakafo, mety ho verivery ny saina.

Inona no tokony hataoko raha miseho amin'ny zanako ireo soritr'aretin'ny tazomoka ireo?

Raha vao miseho ny iray amin'ireo soritr'aretin'ny tazomoka ireo dia manatòna haingana tobim-pahasalamana na mpanentana ara-pahasalamana.

Inona no fanafody hitsaboana ny zaza voan'ny tazomoka?

ACT no fitsaboana ny tazomoka. Ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona dia mangatàha ACTipal na ACT hafa eny amin'ny toeram-pitsaboana na mpanentana ara-pahasalamana.

5.2. Kohaka na ny pnemonia

Ahoana no fifindràn'ny kohaka na ny pnemonia?

Ny kohaka dia miparitaka amin'ny alàlan'ny rivotra iainana rehefa mikohaka, mihevina, miresaka na mandrora ny olona voany.

Zava-doza ve ny kohaka na ny pnemonia?

Tandremo! Mety mahafaty ny kohaka na pnemonia, indrindra ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona

Inona no fomba hiarovana ny zaza tsy ho voan'ny kohaka na pnemonia?

Alaviro ireo olona voan'ny sery ny zaza, asio akanjo mafana, ary alaviro ny setroka avy amin'ny fatana.

Inona avy ireo soritr'aretin'ny kohaka na ny pnemonia eo amin'ny zaza?

mikohaka, sempotra, tery ny tratra, tsy afaka misotro rano na minono ary misohiaka.

Inona no tokony hatao raha misy soritr'aretin'ny kohaka na pnemonia ny zaza?

Ento haingana eny amin'ny tobim-pahasalamana ny zaza raha vao misy ny soritr'aretin'ny kohaka na pnemonia.

Inona no fanafody hitsaboana ny zaza voan'ny kohaka na ny pnemonia?

Mangataha COTRIM eny amin'ny tobim-pahasalamana fa io no fitsaboana natokana ho an'ny zaza latsaky ny 5 taona.

5.3. Aretim-pivalanana

Inona no mahatonga ny aretim-pivalanana?

Otrik'aretina avy amin'ny rano tsy voadio na sakafo tsy voadio, misy otrik'aretim-pivalanana no mahatonga ny aretim-pivalanana .

Zava-doza ve ny aretim-pivalanana?

Tandremo! Mety hahafaty ny aretim-pivalanana! Ento haingana eny amin'ny tobim-pahasalamana ny zaza raha vao tratran'ny aretim-pivalanana mahery vaika .

Inona no fomba hiarovan-tena amin'ny aretim-pivalanana?

Diovy tsy tapaka amin'ny Sur'Eau na ampangotray ny rano, sasao amin'ny rano sy savony lalandava ny tànana ary mampiasà lava-piringa.

Inona avy ireo soritr'aretin'ny aretim-pivalanana?

- mivalana mitsiranoka in-3 isan'andro na mihoatra
- misy rà ny fivalanana,
- sahirana rehefa misotro rano na minono,
- tsy maharay tena,
- lali-maso,
- ela vao miverina ny hodi-kibo rehefa tsongoina,
- sorena lava

Inona no fomba voalohany fitsaboana ny aretim-pivalanana?

Zaza latsaky ny 2 taona : omeo nono matetika, ampisotroy SRO vaovao 1/2 kaopy isaky ny avy mivalana.
Zaza 2-5 taona : 1 kaopy. Omeo Zinc mandritry ny 10 andro misesy.

Inona koa no fomba hanampiana ny fanasitranana ny aretim-pivalanana?

- Ento haingana any amin'ny mpanentana ara-pahasalamana ny zaza
- Omeo sakafo ara-pahasalamana betsaka izay tiany sy laniny izy
- Tohizana hatrany ny fampinonoana.

5.4. Zaza menavava

Inona avy ireo fambara loza eo amin'ny zaza menavava?

Tsy mety minono, reraka, sempotra, mifanintona, mandoa, mivonto, mivoara mena na misy nana ny fotom-poitrany.

Mety hitarika zava-doza ho an'ny zaza menavava ve ny fisian'ireo fambara loza ireo eo?

Tandremo! Mety hihombo haingana ireo fambara ireo ka mety hitarika ny fahafatesan'ny zaza menavava.

Inona no tokony hatao raha miseho amin'ny zaza menavava ireo fambara loza ireo?

Ento haingana eny amin'ny tobim-pahasalamana ilay zaza raha vao misy, na dia iray aza, amin'ireo fambara loza ireo.